Förtecken

Tonart
Förtecken Dur Moll
Inga C - dur a - moll
Höjning    
Ett # G - dur e - moll
Två # D - dur b - moll
Tre # A - dur f# - moll
Fyra # E - dur c - moll
Fem # B - dur g - moll
Sex # F# - dur d - moll
Sänkning    
Ett ♭ F - dur d - moll
Två ♭ B♭ - dur g - moll
Tre ♭ E♭ - dur c - moll
Fyra ♭ A♭ - dur f - moll
Fem ♭ D♭ - dur b♭ - moll
Sex ♭ G♭ - dur e ♭ - moll

Förtecken används i notskrift för att ange återställd, höjd eller sänkt tonhöjd hos de noter som förtecknen avser. 
Alltså om det är ett C så sätts det på samma rad som C noten, dessutom påverkas alla C även de under/över linjerna (se ovan)

De används på två olika sätt i notskrifter:

Tillfälliga förtecken:

De används inne i notsystemet och visar en tillfällig sänkning eller höjning som går utanför den tonart som de fasta förtecknen visar och gäller takten ut, till exempel om ett C är höjt så är alla C inom den takten höjda (efter höjningstecknet). Tillfälliga förtecknen skrivs precis till vänster intill den not som ska påverkas.

Fasta förtecken:

Placeras efter klaven (till exempel G klaven som ni ser här ovan) och i början av varje rad. De fasta förtecknens typ och antal hänger ihop med styckets tonart. Alla noter på den aktuella tonplatsen modifieras av förtecknet, när det är fasta förtecken.

Korsförtecken/Höjningstecken

Detta tecken betyder att man höjer tonen ett halvt tonsteg.

Återställningstecken

Tillfälliga förtecken i samma takt eller fasta förtecken i början av raden slutar gälla för den not som återställningstecknet är till för.

b-förteckning/Sänkningstecken

Detta tecken betyder att man sänker tonen ett halvt tonsteg.

Olika Klav tecken

En klav är ett tecken som finns i notskrift. De placeras oftast till vänster på varje rad i ett notsystem. Vilken klav det är avgör vilka tonhöjder som de fem vågräta linjerna representerar. 
De som används mest idag är diskantklaven och basklaven. Nedanför ser ni en förklaring på de två klavarna.

Diskantklav/G-klav

Denna klaven anger att andra linjen nedifrån representerar tonen g. En G-klav ska börja direkt från linjen som motsvarar g.

Utifrån denna ges automatiskt övriga toner.

Basklav/ F-klav

Denna klaven anger att linjen mellan prickarna representerar lilla tonen f, oftast den fjärde linjen nedifrån.